Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/036750

26.09.2017

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Povolenie výnimky v zmysle zákona v súvislosti s osadením symbolu kríža v Prírodnej rezervácii Lysák.

Žiadateľ: Obec Remetské Hámre, 072 41 Remetské Hámre 83

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky v zmysle zákona na osadenie symbolu kríža v Prírodnej rezervácii Lysák, k.ú. Remetské Hámre.

Žiadosť doručená dňa: 25.08.2017

Žiadosť doplnená dňa: 12.09.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.