hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/002948

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nové prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sever, katastrálne územie Severné Mesto.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Betula pendula rastúcej na pozemku parc. č. 3064/1 na ul. Tolstého č. 5 s obvodom kmeňa 158 cm, 1 ks dreviny druhu Salix alba rastúcej na pozemku parc. č. 4076/2 na ul. Tolstého č. 28 s obvodom kmeňa 138 cm, 2 ks drevín druhu Acer sacharinum rastúcich na pozemku parc. č. 8287/3,4 na ul. Tomášikova č. 7 s obvodom kmeňa 1 – 144 cm, 2 – 172 cm, 1 ks dreviny druhu Acer pseudoplatanus rastúcej na pozemku parc. č. 8287/15 na ul. Tomášikova č. 25 s obvodom kmeňa 132 cm, 3 ks drevín druhu Acer pseudoplatanus rastúcich na pozemku parc. č. 4201/1 s obvodom kmeňa 1 – 98 cm, 2 – 86 cm, 3 – 95 cm a 1ks dreviny druhu Betula pendula rastúcej na parc. č. 4201/1 na ul. Hlinkova č. 32-38 s obvodom kmeňa 62 cm, 3 ks drevín druhu Picea abies s obvodmi kmeňa 1 – 38 cm, 2 – 42 cm, 3 – 40 cm a 1ks dreviny druhu Pyrus communis s obvodom kmeňa 66 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 6290 na ul. Gerlachovská č. 27 a 1ks dreviny druhu Acer pseudoplatanus rastúcej na pozemku parc. č. 2918/1 na ul. Kisdyho č. 10 s obvodom kmeňa 164 cm. Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodná výsadba bezprostredne pri bytových domoch a tým možné spôsobenie škôd na majetku vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť doručená dňa: 03.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.