hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1978

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK a udelenie súhlasu na území Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Sivec, NPR Bokšov, NPR Humenec, NPR Bujanovské dubiny, NPR Vozárska a Prírodnej rezervácie (PR) Vysoký vrch, na území ich ochranného pásma a na Území európskeho významu (ÚEV) Stredné Pohornádie SKUEV0328 v súvislosti s organizovanímXXXVII.Východoslovenského tábora ochrancov prírody 2013 – „Pod Bokšovom (aktivity zasahujú k.ú. obcí Košice – mesto, Sokoľ, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košické Hámre, Malá Lodina, Veľká Lodina, Ružín ).
Žiadateľ: Obec Malá Lodina v zastúpení starostky.
Predmet žiadosti:
1. Žiadosť o výnimku z podmienok územnej ochrany v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce , v zmysle ust. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
2. vydanie súhlasu v zmysle § 56 ods. 1 zákona o OPaK na inventarizačný výskum v 10 odborných sekciách – krajinárska, lesnícka, botanická, ornitologická, herpetologická, entomologická, geologická, mykologická, speleologická, chiropterologická na území MCHÚ a v ich ochrannom pásme,
3. vydanie súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona o OPaK na organizovanie verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce.
Toto ochranárske podujatie s medzinárodnou účasťou bude organizované formou stanového tábora pre cca 200-250 účastníkov VS TOP-u v dňoch 27.07. – 03.08.2013, ktorý ma byť umiestnený v k.ú. Veľká Lodina.

Žiadosť doručená dňa: 10.07.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.