Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Návrh hraníc Karpatských bukových pralesov putuje na vládu

14.10.2019

Po dvanástich rokoch má Slovensko jasne vymedzené hranice lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní envirorezort dnes predloží materiál na vládu. Počas konania vypadol jeden z komponentov, Národná prírodná rezervácia Šípková. Tá zostáva v piatom, najvyššom stupni ochrany, no nebude zaradená medzi lokality UNESCO.

Po dlhých rokovaniach so štátnymi a súkromnými subjektmi sa našla dohoda na vytýčení hraníc a zaistení ochrany jedného z najvzácnejších území Slovenska – Karpatských bukových pralesov.
„Na ministerstve životného prostredia sme skutočne presadzovali férový prístup k súkromným vlastníkom. V danom území vlastnia približne 1 000 hektárov,“ podotýka László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia.

Po sfinalizovaní návrhu na zmenu hraníc sa tak ministerstvu životného prostredia podarilo dohodnúť a zaistiť takmer 4 300 hektárov prísne bezzásahového územia. Striktná nárazníková zóna – teda ochranné pásmo, v ktorom sú výrazne obmedzené zásahy do lesných porastov, bola vymedzená na výmere ďalších zhruba 1 700 hektárov.

Širšia nárazníková ochranná zóna samotných vzácnych bukových lesov a pralesov UNESCO, kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade s princípmi prírode blízkeho manažmentu, bude mať výmeru vyše 13 300 hektárov.

Jedinú výnimku predstavujú súkromné pozemky v NPR Šípková o rozlohe približne 150 hektárov. Tu sa dohodu nepodarilo dosiahnuť, a preto územie nebude zaradené medzi lokality UNESCO. NPR Šípková je už dnes v piatom stupni ochrany, jej vyňatie z návrhu však neznižuje ochranu tejto lokality.

So zástupcami súkromných vlastníkov prebehli desiatky rokovaní. Zástupca jedného urbariátu vlastniaceho pozemky v NPR Šípková deklaroval záujem o zaradenie do návrhu lokalít UNESCO, no napokon jej zahrnutie odmietol. Na rozdiel od zástupcov ostatných urbariátov v lokalite UNESCO nesúhlasil so žiadnymi ponúknutými podmienkami.

„Je nám to ľúto najmä vo vzťahu k danému regiónu. Vlastníkom boli ponúknuté skutočne zaujímavé finančné možnosti či už prostredníctvom zmluvnej starostlivosti alebo dlhodobého prenájmu s garantovaním všetkých vlastníckych práv,“ vyhlásila Katarína Butkovská, generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR.

Problematika nedostatočne chráneného vzácneho územia sa ťahá už 12 rokov. Problematickým bol už samotný nominačný projekt predložený v roku 2007. V projekte sa totiž uvádzali dve odlišné rozlohy územia. Kým v texte sa uvádzalo 5 700 hektárov, v mapovej časti bolo zakreslených len 3 500 hektárov. Práve nejasné vymedzenie územia tak komplikovalo aj zaistenie adekvátnej ochrany.