Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu ďalších envirozáťaží

27.03.2019

Vláda SR na dnešnom rokovaní rozhodla, že ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu troch nových environmentálnych záťaží. Konkrétne sa jedná o dve skládky priemyselných odpadov v Trnovci nad Váhom a Žiari nad Hronom, ako aj areál po sovietskej armáde v Rimavskej Sobote. Vláda zároveň rozhodla, že o sanáciu bývalého cukrovaru v Pohronskom Ruskove, bývalého skladu pohonných hmôt Hámričky v Trstenej a areálu podniku JAS v Bardejove sa postará rezort hospodárstva. Na odstránenie všetkých šiestich záťaží sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkovo je na účel odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku z operačného programu vyčlenených 180 miliónov eur.

„Pôvodca týchto envirozáťaží zanikol alebo nebolo možné určiť zodpovednú osobu. Zodpovednosť preto prevezme my a podobne ako pri ostatných envirozáťažiach, ktoré riešime, vyvinieme maximálne úsilie, aby sme toto neželané dedičstvo minulosti čím skôr odstránili,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na realizáciu sanácií environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód na jednotlivých lokalitách. Rezorty životného prostredia a hospodárstva sú povinné do jedného roka predložiť na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže Okresnému úradu v sídle kraja.

Podľa Registra environmentálnych záťaží je ich na Slovensku potvrdených 313. V rôznom štádiu rozpracovanosti je v súčasnosti celkovo 158 lokalít. Ministerstvo životného prostredia k dnešnému dňu prevzalo zodpovednosť za odstránenie 51 záťaží. Nachádzajú sa najmä v areáloch priemyselných alebo poľnohospodárskych podnikov. K únikom nebezpečných látok dochádzalo aj na nekontrolovaných skládkach nebezpečných odpadov či v nezabezpečených skladoch pesticídov. Znečistenie v minulosti spôsobila armáda i ťažba nerastov.