hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

O prestížne európske ocenenie v oblasti ochrany prírody zabojuje aj projekt zo Slovenska

 

Počas Európskeho zeleného týždňa, 16. mája 2019, si z rúk Európskeho komisára pre životné prostredie Karmena Vellu prevezmú víťazi ocenenia za najlepšie ochranárske projekty programu LIFE+. Medzi 15 najlepšími projektmi nominovanými do finálneho hlasovania v troch kategóriách – Príroda, Životné prostredie a Klíma je aj projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, ktorého partnerom je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR.

„Hovorím to stále, Slovensko má ohromné prírodné bohatstvo. A je veľmi dôležité, aby európske prírodné hodnoty zostali zachované, k čomu prispieva aj tento ochranársky projekt. Je za ním veľa úsilia, za čo patrí všetkých partnerom projektu obrovská vďaka,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Projekt v rokoch 2011 až 2017 realizoval Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Štátnou ochranou prírody SR. Hlavné aktivity projektu boli vykonávané v 15 územiach európskeho významu (11 slaniskových lokalít a 4 lokality s výskytom viatych pieskov), ktoré sa nachádzajú v okresoch Nové Zámky, Komárno a Šaľa.

Po vypracovaní odbornej dokumentácie starostlivosti o tieto územia sa odkúpilo vyše 78 ha pozemkov s výskytom slaniskových a pieskových biotopov. Do dlhodobého prenájmu bolo získaných 20,6 ha pozemkov slanísk a  6,9 ha biotopov pieskov. Na 380 ha došlo k odstráneniu náletových drevín, mulčovaniu, bráneniu, koseniu a obnoveniu pastvy. Realizácia konkrétnych opatrení prispela k obnove biotopov so slanomilnou vegetáciou a druhmi živočíchov na ňu viazaných. Na Kamenínskom slanisku bol zasypaný takmer pol kilometra dlhý odvodňovací kanál, na čo sa použilo cca 5 000 m3 zeminy a došlo k zlepšeniu hydrologického režimu.

Projekt sa venoval aj zvyšovaniu informovanosti a povedomia verejnostio biotopoch slanísk a pieskových dún na Podunajsku. Uskutočnili sa desiatky exkurzií a edukačných programov pre žiakov a študentov, ako aj vzdelávacie semináre pre pedagógov a odborníkov.

„Za najväčší prínos projektu považujeme fakt, že sa nám podarilo zabezpečiť ochranu týchto vzácnych území a v spolupráci s obcami, miestnymi poľnohospodármi a úradmi obnoviť záujem o ich obhospodarovanie,“ uviedla manažérka projektu Viera Šefferová z DAPHNE.

Program LIFE je zameraný na financovanie aktivít zameraných na ochranu prírody a biodiverzity, efektívne využívanie zdrojov, ale aj na opatrenia týkajúce sa ochrany klímy.

Vnútrozemské viate piesky a slaniská sú jedinečné mokrade s vysokou slanosťou a patria k veľmi špecifickým ohrozeným nížinným biotopom. Mnohé lokality na Slovensku zanikli a tie, ktoré zostali, boli pred začiatkom projektu v nepriaznivom stave. Monitoringom lokalít pred a po realizácii projektových aktivít sa preukázalo zlepšenie stavu biotopov a obnova populácií vzácnych druhov.

Projekt významnou mierou prispel k záväzku Slovenska zabezpečiť ochranu týchto biotopov európskeho významu. Viac informácii o projekte nájdete na: www.daphne.sk/pannonicskwww.perlypodunajska.sk.