hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Krajiny V4 rokovali s Bulharskom, Chorvátskom, Rumunskom a Slovinskom o ochrane prírody

 

V dňoch 25. - 27.3.2019 sa v rámci predsedníctva Slovenska V4 a z iniciatívy MŽP SR konalo na zámku v Smoleniciach stretnutie zástupcov krajín Vyšehradskej štvorky a ďalších prizvaných štátov (Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko) k problematike ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.

Hlavnými témami rokovania boli mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb ich využitie v praxi, Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) v súvislosti s ochranou biodiverzity/Natura 2000 ako aj jej nastavenia do budúcnosti (po roku 2020) a význam opeľovačov, vrátane včiel a to nie len z hľadiska ochrany biodiverzity. Súčasťou programu bola aj exkurzia do jaskyne Driny a územia CHKO Malé Karpaty s odborným výkladom a podporou Správy CHKO Malé Karpaty a Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR).

Na zasadnutí boli definované spoločné závery k jednotlivým bodom rokovania, závery k časti SPP budú v najbližších dňoch prezentované aj na stretnutí riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských krajín EÚ v rumunskom Brašove (8. – 9. apríl 2019) a spoločným listom aj na ďalšie odborné využitie všetkým účastníkom stretnutia V4 + 4 (Bulharsko, Slovinsko) na národnej úrovni.

Medzi závery diskusie ku SPP, na ktorej sa všetci účastníci zhodli, môžeme zahrnúť dôležitosť pokračovania opatrení a schém minimálne pre oblasti Natura 2000 tak na poľnohospodárskej pôde, ako aj na lesných pozemkoch, s dostatočným zabezpečením finančných prostriedkov, ako aj s prepojením na pripravovaný Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike v EÚ programovom období 2021 - 2027, v ktorom sa aj presnejšie navrhnú finančné alokácie pre potreby ochrany území Natura 2000. Jednotlivé schémy v rámci SPP by mali byť nastavené tak, aby výsledky z ich implementácie boli jednoznačne vidieť v prospech ochrany a udržateľného využívania biodiverzity, pričom do ich prípravy, nastavenia, implementácia a kontroly by mali byť zapojené všetky relevantné inštitúcie a organizácie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (vrátane inšpekcií životného prostredia). V prípade, že súčasťou prvého piliera budú aj eko-schémy, je potrebné ich nastaviť jednoducho a zrozumiteľne, aby mohli byť následne efektívne implementované poľnohospodármi ako aj ochranármi a priniesli očakávaný pozitívny dopad na rozvoj poľnohospodárstva a zároveň na ochranu biodiverzity a prírody.

Zástupcovia zdôraznili dôležitosti správneho nastavenia budúcej SPP aj vo vzťahu k ochrane prírody, biodiverzity a krajiny a v tomto smere oceňujú pokračovanie koordinácie krokov v blízkej budúcnosti.