hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort prijal nové pravidlá proti šíreniu boľševníka a ďalších inváznych druhov

Ambrózia palinolistá, boľševník obrovský, zlatobyľ kanadská, ale aj pajaseň žliazkatý či javorovec jaseňolistý majú spoločného menovateľa. Vo všetkých prípadoch ide o invázne – teda na Slovensku nepôvodné druhy. V prípade ich masového rozšírenia významne menia charakter biotopov, ohrozujú a vytláčajú pôvodné druhy, predstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat, či rastlín a môžu spôsobovať aj rozsiahle hospodárske škody. Vláda dnes schválila nový zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Nová legislatíva z dielne ministerstva životného prostredia komplexne rieši problematiku nepôvodných druhov a stanovuje kompetencie s cieľom obmedziť ich ďalšie šírenie vo voľnej prírode, ako aj dovoz alebo vývoz z iných krajín.

„Invázne druhy sa šíria rýchlo a nekontrolovateľne, najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Niektoré z nich produkujú veľké množstvo peľu, ktorý spôsobuje silné alergie. Je preto dôležité, že sme schválili zákon, ktorý komplexne rieši túto problematiku,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Efektívnym nástrojom by sa podľa nového zákona mali stať akčné plány pre konkrétny druh a oblasť, spolu s harmonogramom činností. Vypracuje ich Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a za účasti verejnosti. Schvaľovať ich bude vláda Slovenskej republiky.

Boj s rozšírenými inváznymi druhmi je časovo i finančne veľmi náročný. Základom je prevencia, teda zabránenie zavlečeniu a rozšíreniu nových inváznych druhov na Slovensku. Odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu je povinný vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, prípadne užívateľ rybárskeho alebo poľovného revíru. Za nedodržanie tejto povinnosti hrozia sankcie, právnickej osobe až do výšky 9958,17 eur a fyzickej osobe až do výšky 3319,78 eur. Po novom invázne nepôvodné druhy bude môcť odstraňovať aj Štátna ochrana prírody SR alebo ňou poverená osoba. Pri tejto činnosti budú oprávnení vstupovať aj na cudzí pozemok.

Po schválení parlamentom a podpise prezidentom SR by nová legislatíva mala nadobudnúť účinnosť 1. augusta tohto roku. Problematiku inváznych druhov doteraz riešil zákon o ochrane prírody a krajiny.
Nepôvodné druhy boli do Európy najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Pochádzajú najmä z amerického kontinentu a z Ázie. Dokážu sa veľmi rýchlo šíriť a mnohé invázne rastliny v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty najmä v okolí vodných tokov, ciest alebo na neudržiavaných pozemkoch. Slovensko má vo svojom národnom zozname v súčasnosti 11 inváznych druhov rastlín.