hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Občania produkujú málo odpadu a extrémne teplé počasie. Čo prezradila Správa o stave životného prostredia SR v roku 2018?

 

Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia SR so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Prvýkrát ale vyšla publikácia v rozšírenej verzii - pribudol napríklad prehľad financovania životného prostredia z programov rôznych rezortov či inštitúcií.

Dlhodobo pretrváva vysoká miera skládkovania a nízka miera recyklácie odpadov vrátane tých komunálnych. Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 49,2 %. Na druhej strane produkujeme menej komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa než je priemer EÚ. Taktiež miera recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov je pomerne vysoká - 65,68 %. Odpadové hospodárstvo patrí i podľa Envirostratégie 2030 medzi najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku.

Správa poukazuje i na to, že v dlhodobom horizonte došlo k mnohým zlepšeniam. Napriek tomu však Slovensko čelí výzvam. Emisie znečisťujúcich látok v ovzduší napríklad dlhodobo výrazne poklesli, v posledných rokoch však už len mierne a niektoré látky medziročne stúpli. Limity znečistenia ovzdušia prekračujeme pri NO2, benzo(a)pyréne, prízemnom ozóne a drobných časticiach alebo kvapôčkach s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm - PM10. Najvýznamnejším zdrojom emisií PM10 a PM2,5 je vykurovanie domácností (63,7% a 77,8%).

Čo sa týka zmierňovania zmeny klímy, emisie skleníkových plynov v dlhodobom časovom horizonte poklesli. Nedarí sa ich stabilizovať v cestnej doprave. Redukčné ciele stanovené do roku 2020 však splnené budú. Slovensko sa prihlásilo ku klimatickej neutralite do roku 2050 a do roku 2030 si stanovilo ambicióznejšie ciele, ktorých splnenie si vyžaduje prijatie ďalších opatrení. V roku 2018 pokračovali negatívne prejavy zmeny klímy, rok bol mimoriadne až extrémne teplý. Vo viacerých okresoch Slovenska bola odhadnutá približne tretinová strata výnosov pre sucho.

Správa vychádza z oficiálnych dát, ktoré v mnohých prípadoch Slovenská republika reportuje aj do európskych inštitúcií. Na jar sa následne koná workshop za účasti odborníkov z dotknutých rezortov, samospráv či neziskových organizácií, kde sa diskutuje o zisteniach Správy a možných riešeniach pre zlepšenie stavu životného prostredia. V roku 2020 bude workshop spojený s predstavením správy „Životné prostredie Európy. Stav a perspektíva 2020“, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra. Európska správa vychádza raz za päť rokov. Tá najnovšia nalieha na nevyhnutnú zmenu smerovania politík a spoločnosti v najbližších desiatich rokoch, lebo životné prostredie sa nachádza v bode zlomu.

Celú Správu viete nájsť tu: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/9341