Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP/2013/00218


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP/2013/00218

Vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. a) v znení § 13 ods.2 písm. l) zákona 543/2006 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p. na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia – maringotky na dobu 10 rokov, na parcele č. KN-E 5023 (KN-C 2954) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry a

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.