Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Ružomberok

OU-RK-OSZP-2020/002626

10.02.2020 predmet konania : žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Stankovany - krovité porasty
žiadateľ : Mgr. Beáta Vrlíková, Ľubochňa 608/1, 034 91
parcela C-KN 4213