Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Krízové riadenie


Začiatok stránky:

Odbor krízového riadenia a bezpečnosti

 


Zodpovednosť a pôsobnosť

Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti ministra.

 1. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je riadiaci, výkonný a kontrolný orgán ministerstva vo veciach prípravy rezortu na obranu, krízové situácie, plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ochranu utajovaných skutočností, civilnú ochranu a kritickú infraštruktúru. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti zabezpečuje v rámci pôsobnosti ministerstva jednotné riadenie príprav na obranu štátu. V krízovej situácii odbor krízového riadenia a bezpečnosti plní úlohy sekretariátu a operačnej skupiny krízového štábu ministerstva.
 2. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je osobitným pracoviskom podľa § 9 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje spoluprácu a prípravu podkladov pre Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, koordinačnú činnosť s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ústredným krízovým štábom, Ústrednou povodňovou komisiou, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Národným bezpečnostným úradom.
 4. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je gestorom najmä:

 

Do odboru krízového riadenia a bezpečnosti je začlenený referát prevencie korupcie, ktorý je gestorom najmä:

 

 

ZÁKONY

 1. Ústavný zákon NR SR 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 2. Zákon NR SR č. 387/2002 Z .z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 3. Zákon NR SR 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 4. Nariadenie vlády SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon NR SR č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
 6. Zákon NR SR č.179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 7. Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 8. Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zákon NR SR č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
 10. Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 11. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 12. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 13. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 14. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 15. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana utajovaných skutočností

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.