Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2019/16021-Mu


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2019/16021-Mu

Začatie konania vo veci aplikácie chemických látok - herbicídov ROSTATE TF a DICOPUR M 750 na ničenie burín v staničných, traťových koľajach a nástupištiach v okrese Martin na územiach s tretím stupňom ochrany (ochranné pásmo NPR Turiec).

Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ulica 1. mája 34, 010 01 Žilina.

Prihlásenie do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-mailovú adresu:  v termíne do 06. 11. 2019.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.