MŽP SR

OU-LM-OSZP-2018/08287-Pa

Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla skalného (Aquila chrysaetos) v lesnom poraste v k.ú. Pribylina, ktorej obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina.