Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/022307/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/022307/Ryb

 Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom - novostavba“, na parcelách KN-C č. 20953/2 a 20954/2, v k.ú. Krušetnica, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava.

 

Žiadateľ: Martin Vrábeľ, Krušetnica 226, 029 54  Krušetnica

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.