Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/019359/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/019359/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zásah do mokrade z dôvodu prečistenia vodného toku Rosinka, v RKm 0,000 - 0,243, za účelom zabezpečenia prietočnej kapacity koryta na navrhovaný prietok Q100

Žiadateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, 841 04  Bratislava 4

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.