Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/037006/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/037006/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovanú činnosť podľa projektu "Rekreačná chata", je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výstavba rekreačnej chaty je plánovaná na parcele KN-C č. 20608/3, v k.ú. Krušetnica, okres Námestovo.

Žiadateľ: ZMESTAV s.r.o., Konventná 7, 811 03  Bratislava 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.