Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/018155/Ryb

18.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečnoho materiálu v množstve cca 220 m3, z vodného toku Polhoranka.

Žiadateľ: Obec Zubrohlava, obecný úrad, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava