Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Stav životného prostredia


Začiatok stránky:

Stav životného prostredia

Správy o stave životného prostredia
Každoročne vydávané správy informujú o stave životného prostredia o príčinách a následkoch tohto stavu, o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie životného prostredia, vrátane medzinárodnej spolupráce. Od roku 2015 je súčasťou správy aj mimoriadna kapitola, ktorá nastoľuje a analyzuje aktuálnu tému. Doteraz boli takto spracované tieto oblasti 

Kompletné správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike nájdete na internetovej stránke http://enviroportal.sk/spravy/kat21.

Indikátory ŽP
Kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele poskytujú prehľad o stave životného prostredia. Sú pomocným nástrojom pri plánovaní stratégií a konkrétnych politík, lebo na stanovenie cieľov treba dobre poznať aktuálny stav. Prostredníctvom indikátorov je možné zároveň odsledovať, či sa stanovené ciele plnia. Databáza indikátorov je dostupná na nasledovnej adrese https://www.enviroportal.sk/indikatory.

Výhľadové štúdie
Čoraz väčší dôraz sa kladie na prognózovanie budúcich trendov vývoja a ich dopadu na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. Vďaka týmto poznatkom je možné lepšie nastaviť politiky v oblasti životného prostredia zohľadňujúc globálny kontext a možné scenáre dlhodobého vývoja. Na Slovensku vyšli doteraz nasledovné publikácie:

 

Užitočné odkazy: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/hodnotenie-zivotneho-prostredia/hodnotenie-zivotneho-prostredia.html

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.