MŽP SR

OU-ZA-OSZP3-2015/020188/Bre

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplocovanie pozemku v k.ú. Dolná Tižina. Žiadateľ: Ing. Ján Maťko, Jasenové