Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/00672-Mu

28.03.2014

 Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku parc. č. KN 579/2 k. ú. Necpaly, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.

      Žiadateľ: H & H eu, s. r. o., Kamenná 8330/16B, Žilina v zastúpení STAVBA Michal Gramata st. Jaseňová 3223/36, Žilina.