MŽP SR

OU-Tr-OSZP-2014/116

Rozhodnutie v zmysle § 47 ods.7 pís.b) zákona o ochrane prírody a krajiny - výrub pod 400kV el. vedením v k.ú. Sklené. Žiadateľ RENOV, v.Škripek, Oščadnica.