hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/017707/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na výrub polámaných a popadaných drevín z brehového porastu do toku Váh, v rkm 297,00 - 299,00 v k. ú. Kraľovany. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.