Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2020/034289/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/013908-011/Drn zo dňa 21.11.2018. Žiadateľ: PK Metrostav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina.