Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2020/029870/Drn

25.06.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., k umiestneniu stavby "Altánok" v na parcele KN-C č. 3496/19 a KN-C č. 3497/44 v k. ú. Liptovský Ján. Žiadateľ: Tomáš Križko, Iľanovská 31/76, 031 01 Liptovský Mikuláš.