Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2020/024983/Bra

19.05.2020

Žiadosť o súhlas na vykonanie terénnych úprav v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie vodovodnej prípojky a vybudovaním kanalizačnej prípojky do existujúcej splaškovej kanalizácie ústiacej do ČOV v k. ú. Súľov - Hradná

Žiadateľ: Tibor Kocian, Súľov č. 75, 013 52 Súľov - Hradná