Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2020/024898/Bra

19.05.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (5) zák. č. 543/2002 Z.z. k stavbe "SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie" - II. etapa

Žiadateľ: SEVAK a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina