Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TT-OSZP3-2020/030434

 

Vec: Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 30.07.2020 bolo začaté správne konanie vo veci:

· Vydanie súhlasu na výrub dreviny, v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na pozemku p. č. 1838/6 v kat. územie Voderady; žiadateľ: Obec Voderady, Obecný úrad, Voderady 262, 919 42 Voderady

V zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania, podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody, v začatom správnom konaní je do: 06.08.2020.