Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Skalica

OU-SI-OSZP-2020/000432

03.04.2020 Informácia o začatí správneho konania v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 1 ks orech na pozemku parc. č. 1148/1 v k.ú. Prietržka