hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TT-OSZP3-2020/016398

 

Vec: Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 25. 02. 2020 bolo začaté správne konanie vo veci:

Vydanie súhlasu na výrub dreviny, v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na pozemku parc. č. 836/3 v kat. území Slovenská Nová Ves; žiadateľ: Obec Slovenská Nová Ves.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania, podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody, v začatom správnom konaní je do: 06. 03. 2020.