Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Senec

OU-SC-OSZP-2020/5424/VIM

14.02.2020 výrub 4 ks drevín, druh Populus nigra, rastúcich na pozemkoch v k .ú. Bernolákovo