Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Senec

OU-SC-OSZP-2020/7894/VIM

27.03.2020 Žiadosť obce Chorvátsky Grob, so sídlom Nám. J.Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín (2x Hruška planá 4x Hloh obyčajný) a 1 skupiny krov (80 m2) rastúcich na pozemku parc. č.1591/479 v k .ú. Chorvátsky Grob

OU-SC-OSZP-2020/7891/VIM

27.03.2020 Žiadosť obce Hamuliakovo, so sídlom Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín , druh Topoľ čierny, rastúcich na pozemku parc. č.869/47 v k .ú. Hamuliakovo z dôvodu prekážky obslužnej komunikácii.