hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2021-001094-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Martina Nemčeka, Hollého 10, 915 01 Nové mesto nad Váhom, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele č. KN-C 904/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Vyšná Boca. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.