hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/9183-Po

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti Ing. Flaviána Dudaška a Ing. Márie Dudaškovej, 059 86 Nová Lesná 365, v zastúpení JOPAING, s.r.o., so sídlom Jilemnického 736/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 552 831 o súhlas v zmysle § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, na zásah do biotopu, z dôvodu výstavby dvoch apartmánových domov SO101 (zastavaná plocha 284 m2) a SO 102 (zastavaná plocha 284 m2) s dvomi nadzemnými podlažiami a so šikmou strechou so sklonom 20 stupňov, parkovacími plochami a prístupovou komunikáciou, na parcele č. KN-C 2940/28, v k. ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina, okres Liptovský Mikuláš, vo vlastnom území Národného parku Nízke Tatry vyhláseného Nariadením vlády SR č. 119/78 Z. z., kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí podľa § 19 ods. 2) tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.