hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011501-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe, 032 31 Hybe 519, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu bližšie nešpecifikovaných drevín na parcelách č. KN-E 3982/1 (stav KN-C 4807/2), druh pozemku trvalý trávny porast, v katastrálnom území Hybe, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.