domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011009-Vv

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej Petra Medveckého, bytom: Okoličné 429/18, 031 04 Liptovský Mikuláš, zo dňa 28.09.2020, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 2 písmena d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice na parcele č. KN-C 836, k.ú. Liptovský Ondrej. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.