hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ou-LM-OSZP-2020/010879-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Lesy SR, š. p. Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 a § 65a ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Javorinka, v lesnom dielci 289_1, o objeme 2 m3, v lesnom dielci 295_1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 296_0, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 414_1, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 415_1, o objeme 15 m3, v lesnom dielci 442_1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 104_1, o objeme 40 m3, v lesnom dielci 117_1, o objeme 40 m3, v lesnom dielci 265C1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 290_1, o objeme 130 m3, v lesnom dielci 303_1, o objeme 40 m3, v lesnom dielci 420_1, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 421_1, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 423_1, o objeme 200 m3 a v lesnom dielci 64_1, o objeme 100 m3. Porasty ležia vo vlastnom území NP Nízke Tatry, kde platí tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.