domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009160-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe, Hybe 519, 032 31 Hybe, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Račková, v lesnom dielci 36b1, o objeme 5 m3, v lesnom dielci 37_1, o objeme 5 m3, v lesnom dielci 37_1, o objeme 12 m3, v lesnom dielci 47b1, o objeme 5 m3, v lesnom dielci 54a0, o objeme 5 m3 , v lesnom dielci 54a0, o objeme 2 m3 a v lesnom dielci 54b1, o objeme 60 m3. Porasty ležia v ochrannom pásme TANAP-u, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.