Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-LM-OSZP-2020/004467-Lo

31.03.2020

 

Žiadosť doručená od Ing. Miroslava Haviara, Lackova 19, 841 04 Bratislava, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcele č. 10309/51, k.ú. Pribylina. Jedná sa o stromy smrek obyčajný pováľané počas víchrice.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.