domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2020/003301-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Združenia vlastníkov pozemkov v Jalovci, pozemkové spoločenstvo, Jalovec 2, 032 21 Jalovec, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Liptovský Mikuláš 2, v lesnom dielci 381A0, o objeme 35 m3, v lesnom dielci 381B1, o objeme 75 m3, v lesnom dielci 384_0, o objeme 18 m3 a v lesnom dielci 381A0, o objeme 6 m3. Porasty ležia v ochrannom pásme TANAP-u, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.