hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/002233

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny v súlade ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch) zverejňuje prijaté Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme 22kV vedenia, doručeného dňa 30.01.2020 od FRATRIK s.r.o., Lipová 1208/22, 013 06 Terchová, OČO: 36 402 958, so splnomocnením od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Výrub porastov sa bude konať z dôvodu bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb nachádzajúceho sa v blízkosti elektrického vedenia, podľa §1 ods. 2 písm. a) zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., v období február 2020 – marec 2021: v kú. Závažná Poruba, L. Ján, Uhorská Ves, Podtureň, L. Hrádok, L. Mikuláš, Pavčina Lehota, Bodice, Demänová, Kráľova Lehota, Partizánska Ľupča. Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.