hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020-010751-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Daniela Meissner, 031 01 Pavčina Lehota 13, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu drevín na parcelách č. KN-C 3398,3399 a 3403, v katastrálnom území Pavčina Lehota, vedenej ako trvalé trávne porasty, obec Pavčina Lehota, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní