hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DS-OSZP2020/010925

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Dunajská Streda

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 64 ods. 1 písm. d) a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prírody a krajiny“)

oznamuje,

zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Dunajská Streda.

V zmysle usmernenia k schváleniu, odovzdaniu a sprístupneniu spracovanej dokumentácie regionálneho územného systému ekologickej stability MŽP SR, Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava č. 6089/2014-2.1 zo dňa 24. júla 2014 (ďalej len ,,usmernenie“) Vás žiadame o písomné pripomienky za účelom prerokovania uvedeného návrhu. Predmetný návrh dokumentu Vám zasielame na CD nosiči. Na stanovisko zaslané po uplynutí 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky sa neprihliada.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce a správneho orgánu, a súčasne sa zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené oznámenie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.