hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BA-OSZP3-2021/081933/MAA

 

Správne konania na úseku ochrany prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a krajiny (§2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na orgán ochrany prírody a krajiny obvodu Okresného úradu Bratislava (alebo jeho právnemu predchodcovi, Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava) o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, môže doručiť písomné (na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3) alebo elektronické (prostredníctvom stránky „slovensko.sk“) potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (pracovných) dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Začaté správne konania:

Poradové číslo Spisová značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania

1.

OU-BA-OSZP3-2021/081933/MAA

12.04.
2021

18.05.
2021

5 pracovných dní

Žiadosť spoločnosti LEGALIS, s.r.o., IČO 47234458 konajúcej v plnej moci Pavla Šeda o vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. w) bod č. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na státie plávajúceho zariadenia Sk-4-14268 na polohe č. 157 v Jarovskom ramene rieky Dunaj