hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2020/004046

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2020/004046

Predmet konania: žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce Turčianske Kľačany, na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, kde platí 2. stupeň ochrany.

Žiadateľ: Peter Kubis

Dátum zverejnenia informácie: 09. 01. 2020

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t. j. do 16. 01. 2020)

buď písomne v listinnej podobe na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin, alebo ústne do zápisnice, alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/), alebo na adresu: (elektronická podoba bez autorizácie). V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.