Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2020/000714-Sa

15.01.2020

 

žiadosť Miroslava Kolenčiaka, Žilina v zastúpení Ing. arch. Pavlom Papučíkom, Rudina, na výrub drevín (12 ks smrek, 1 ks borovica) rastúcich na parcele č. KN-C 10587/10, 10587/40, (TPP) v k.ú. Pribylina