Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Čadca

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná č. 2483, 022 01 Čadca, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU.CA-OSZP/2020/002090

27.01.2020 Konanie k náhodnej ťažbe podľ § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002Z.z.

OU-CA-OSZP-2020/002089

27.01.2020 Začatie konania k náhodnej ťažby podľa § 13 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z.