Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BY-OSZP/2020/000160/Cur

28.01.2020

Žiadateľ: JUDr. Vaněk Kochová Slavomíra a Jakub Vaněk, Kollárova 656/31, 01401 Bytča

Vec: Žiadosť o súhlas na oplotenie pozemku  s parc.č. 7096/1 v k.ú. Kolárovice

Č.spisu: OU-BY-OSZP/2020/000160/Cur

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-BY-OSZP/2020/000136/Cur

29.01.2020 Žiadosť o výrub drevín - 15 ks smrek obyčajný a 6 ks borovice hladkej z dôvodu polámaných vrcholcov a vysokého veku predmetných drevín rastúcich na pozemku KNE 735, 736 v k.ú. Pšurnovice.
Žiadateľ:Štefan Čebek, Pšurnovice 171, 014 01 Bytča
Č. spisu: OU-BY-OSZP/2020/000136/Cur

OU-BY-OSZP/2020/000169/Cur

29.01.2020 Vec: Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov v k.ú. Veľká Bytča, v k.ú. Malá Bytča
Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina
Predmet: Výrub drevín podľa osobitných predpisov (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov) v ochrannom pásme pod elektrickým vedením 22 Kv č. 289 Rozvodňa Bytča po TS 461 a č. 288 Vývod Rozvodňa Bytča po UV 9 nachádzajúcich sa v k.ú. Veľká Bytča a Malá Bytča.
Výrub drevín sa má uskutočniť z dôvodu poverenia od spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a týka sa drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.