Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

OU-TT-OSZP1-2020/010535

16.01.2020 Žiadosť organizácie SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02 Bratislava o udelenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie, a podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb. Podujatie sa bude konať v areáli amfiteátra v lokalite Kamenný mlyn. Predmetný amfiteáter je situovaný na parcele č. 10241/1, k. ú. Trnava, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. Dotknuté je ochranné pásmo chráneného areálu Trnavské rybníky, v ktorom platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona. Amfiteáter bol vybudovaný a zrekonštruovaný za účelom organizovania spoločenských podujatí pre verejnosť. Dôvodom sú verejné podujatia: Január – hudobno/kultúrne podujatie, Február – ukončenie fašiangov, Marec – MDŽ, Apríl – hudobno/kultúrne podujatie, Máj – Oslavy 1. mája, Jún – MDD, Júl – hudobno/kultúrne podujatie, August – hudobno/kultúrne podujatie, September – hudobno/kultúrne podujatie, Október – súťaž vo varení gulášu, November – Mesiac úcty k starším, December – hudobno/kultúrne podujatie.

2020/009968

13.01.2020 V zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 13.01.2020 bolo začaté na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/009968 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 169 ks, rastúcich na pozemku p. č.: 250/1, 250/5, 266/1 v k. ú. Voderady, z dôvodu hrozby pádu, nakoľko sú dreviny suché a môžu byť životu nebezpečné.

2020/009733/Vk

09.01.2020 Žiadosť spoločnosti Spectral s.r.o. Bratislava o povolenie výnimiek zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. potrebných na filmovanie na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a PR Slopy, konkrétne v lokalite zrúcaniny hradu Dobrá Voda.

OU-TT-OSZP3-2020/009734

09.01.2020 Dňa 09.01.2020 začaté správne konanie vo veci: „žiadosti o súhlas na oplotenie pozemku okolo chaty a rybníka za hranicami zastavaného územia obce Trstín – časť Prekážka, na pozemku s p. č.: 2202/1, 2202/2, 2200/2, 2199/4, 2199/8, 2200/9, 2200/1, v k. ú. Trstín, v zmysle § 13 ods. 2 písm. d), zákona 543/2002 Z. z. zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na uvedenom pozemku platí II. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti malé Karpaty. Žiadatelia: MUDr. Mgr. Alica Sekáčová a MUDr. Jaroslav Sekáč PhD.

2020/008107/Vk

27.12.2019 Žiadosť spoločnosti ALTA-PJ s.r.o., Robotnícka 63, 905 01 Senica o povolenie výnimky vo veci vjazdu a státia s motorovými vozidlami za účelom údržby ochranného pásma vzdušného elektrického vedenia VN a VVN v Trnavskom kraji v okresoch: Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava, v Trenčianskom kraji v okrese Myjava a v Bratislavskom kraji v okrese Malacky. Povolenie výnimky požaduje v chránených územiach, kde platí 2. až 5. stupeň územnej ochrany.