Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

OU-TT-OSZP3-2020/011145

21.01.2020 Správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/011145 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 12 ks, rastúcich na pozemku p. č.: 2442/1 v k. ú. Trstín, z dôvodu vyčistenia pozemku a plánovanej výsadby ovocných drevín.

OU-TT-OSZP3-2020/011144

21.01.2020 Správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/011144 vo veci vydania súhlasu na umiestnenie výsadby drevín v počte 25 ks a krovín v počte 15 ks, na pozemku p. č.: 4163/1, 4163/2 v k. ú. Dobrá Voda, v zmysle § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2020/010976

20.01.2020 V zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 20.01.2020 bolo začaté na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/010976 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 5 ks, rastúcich na pozemku p. č.: 399/8 v k. ú. Zvončín, z dôvodu prístupu na stavebný pozemok.