Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2017/036275/Bal

22.08.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplocovanie pozemku nachádzajúceho sa v ochrannom pásme NP Malá Fatra, k.ú. Krasňany. Žiadateľ: Ing. Miroslav Ivaniš, Jedlíkova 3425/19, Žilina.