Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2015/037290/Bre

13.10.2015

Začatie konania vo veci vydania rozhodnutia (nariadenia) na vykonanie technických opatrení na zabránenie usmrcovania vtákov v k.ú. Šuja.